HVAC 02

เอ็นไวรอน HVAC

เอ็นไวรอน HVAC เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมาก ๆ สำหรับประเทศที่มีอากาศร้อนแบบประเทศไทย

ระบบปรับอากาศที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นสาเหตุของการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า และส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น ในกรณีที่ไม่มีการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ระบบปรับอากาศจะลุกลามจากปัญหาหนึ่งไปอีกปัญหาหนึ่ง และจะบานปลาย ทำให้ต้องเสียเวลาในการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติพิเศษ

  • ช่วยปกป้องดูแลระบบปรับอากาศให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลดต้นทุนการปฏิบัติงาน ค่าไฟฟ้า
  • ปลอดจากสารพิษ สารกัดกร่อนที่รุนแรง ไม่มีผลต่อชิ้นส่วนภายในระบบ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน ผู้อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม
  • ตัวผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ ลดผลกระทบในเรื่องของน้ำเน่าเสียภายในระบบบำบัดน้ำเสีย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอน HVAC